Vážený návštevník,

aby sme mohli spracovať vašu požiadavku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Siklienka s.r.o., Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, Email: info@siklienka.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme mohli vybaviť vašu žiadosť spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email a predmet správy.

Kúpne zmluvy
Pokiaľ máte záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.

Evidencia reklamácií
Pokiaľ budete reklamovať tovar, ktorý ste u nás zakúpili, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, tel. č., email.

Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu IP adresa, cookies.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Kontaktný formulár
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vašej žiadosti.

Kúpne zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru a jej plnenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Cookies
Za účelom zabezpečenia funkčnosti a lepšieho používania web stránky spracúvame cookies. Viac informácii o nastaveniach cookies nájdete TU.

4. Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.

V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje Externej účtovníckej spoločnosti.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

6. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA. Uvedená krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

7. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@siklienka.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

8. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v programe na administráciu web stránky, programe Pohoda a online systéme dopravcu.

9. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. PC, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú zabezpečené antivírovým programom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú pravidelné školené o ochrane osobných údajov.

10. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

   • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

   • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
   • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
   • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

11. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

   • emailom na info@siklienka.sk
   • zaslaním oznámenia do sídla prevádzkovateľa
   • prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle localhost/jazvy

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.